BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Pages

BLOG KESUSASTERAAN MELAYU CIKGU FARHAN

SELAMAT MELAYARI BLOG KESUSASTERAAN MELAYU CIKGU FARHAN DI LINK INI BERSAMA MENUJU KEGEMILANGAN!!

Pengunjung Setia

Dari Mana Anda Online?

KATA-KATA HIKMAT / FALSAFAH

ANDA TIDAK KUAT
TETAPI ANDA MEMPUNYAI KEKUATAN
UNTUK MENJADI KUAT,

LANGKAH PERTAMA ITU ADALAH HARAPAN
SEDANGKAN TIDAK MELANGKAH
LANGSUNG TIADA HARAPAN.

OLEH : DATO' DR. SYED AHMAD

CITA-CITA TANPA USAHA ADALAH ANGAN-ANGAN,
ANGAN-ANGAN YANG DIUSAHAKAN ADALAH CITA-CITA.


OLEH : MAS ADEKI

Wednesday, April 27, 2011

> MORFOLOGI - Kata Ganti Diri Nama Orang

1.0 Pengenalan
Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Struktur bahasa yang dimaksudkan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambing (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Golongan kata ganti nama merupakan golongan kata yang berfungsi menggantikan kata nama.

2.0 Konsep
Mengikut Tatabahasa Dewan (2006), kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Oleh itu, kata ganti nama adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan tempat kata nama atau kata sebagai pengganti kepada sesuatu kata nama. Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu kata ganti nama diri orang, kata ganti nama diri tanya, kata ganti nama tunjuk, dan kata ganti nama tak tentu.

3.0 Bentuk/Golongan
Fokus atau tumpuan utama penulisan ilmiah ini adalah pada golongan kata ganti nama. Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada empat golongan, iaitu kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama tanya dan ganti nama tak tentu. Kata ganti nama diri orang terbahagi kepada dua iaitu kata ganti nama diri orang pertama dan kata ganti nama diri orang kedua.

4.0 Dapatan

Mengikut Tatabahasa Dewan (2006), kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Menurut Asmah Hj. Omar ( 1986) pula, kata ganti nama adalah kata yang berdiri di tempat kata nama. Kata ganti nama boleh bergfungsi pada subjek dan objek ayat. Kata ganti nama ialah kata-kata yang menggantikan, menanyakan serta menunjukkan kata nama atau frasa nama di dalam ayat ( Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan, 1995:11 Oleh itu, kata ganti nama adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan tempat kata nama atau kata sebagai pengganti kepada sesuatu kata nama. Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada empat golongan, iaitu kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama tanya dan ganti nama tak tentu. Namun, terdapat pelbagai pendapat tentang pembahagian golongan atau jenis-jenis kata ganti nama. Menurut Asmah Hj. Omar (1986), kata ganti nama boleh dibahagikan kepada tiga subgolongan iaitu ganti nama diri, ganti nama penunjuk dan ganti nama tanya. Arbak Othman (1989), membahagikan kata ganti nama kepada lima jenis iaitu kata ganti nama orang, kata ganti nama pertanyaan, kata ganti nama umum, kata ganti nama penunujuk, dan kata ganti nama hubungan.

Kata ganti nama diri menurut Asmah Hj. Omar (1995), adalah kata yang dapat menggantikan kata nama manusia. Dalam Tatabahasa Dewan ( 2006), kata ganti nama diri orang ialah jenis kata ganti nama yang merujuk kepada orang tertentu manakala Ahmad Khair Mohd Noor (2007) mendefinisikan kata ganti nama diri orang kepada kata ganti nama diri yang merujuk kepada diri sendiri, orang yang diajak berbicara atau orang yang diperkatakan. Oleh itu, kata ganti nama diri merupakan kata ganti nama diri kepada orang yang bercakap dan orang yang berlawan bercakap atau orang yang diajak bercakap.

4.1 Kata Ganti Nama Diri Orang

4.1.1 Kata Ganti Nama Diri Orang Pertama

Ganti nama diri orang pertama merujuk kepada orang
yang bercakap atau penutur atau perkataan yang digunakan untuk menggantikan orang yang bercakap. Perkataan saya, aku, beta, patik, daku, ku dan hamba digunakan untuk menunjukkan orang yang bercakap adalah tunggal, manakala ganti nama kami dan kita digunakan untuk jumlah jamak. Penggunaan saya lebih sopan dan lebih hormat serta kerap digunakan dalam perbualan antara golongan muda terhadap golongan tua, perbualan rasmi, dan dalam tulisan. Ganti nama aku kebiasaanya digunakan untuk bercakap dengan orang yang lebih rapat atau akrab seperti bercakap dengan teman dan selalu digunakan dalam perbualan seharian. Saya boleh dipakai dengan sesiapa saja pada semua masa, tetapi aku hanya boleh dipakai untuk bercakap dengan sahabat karib atau orang yang lebih lama kita kenal (Liaw Yock Fang & Abdullah Hassan, 1995:14).
Ganti nama ku merupakan singkatan daripada kata aku dan biasa digunakan dalam tulisan. Kata ku ditulis bercantum seperti kutulis, kubaca, dan kubeli iaitu bercantum dengan kata kerja. Ku juga berada dibelakang kata yang merujuk kepada pemilikan, seperti bukuku, begku, dan bajuku atau menjadi objek kata kerja seperti membawaku, menghadiahkanku. Selain ku, daku juga merupakan ganti nama diri pertama tunggal yang digunakan dalam penulisan seperti penulisan sajak, seni kata lagu atau dalam karya sastera.:

Ganti nama diri pertama kami dan kita juga merujuk kepada jumlah jamak.Ganti nama ini kadangkala digandingkan dengan perkataan semua bagi membentuk kami semua atau kita semua. Perkataan kita dipakai jika orang kedua yang ditujukan percakapannya itu meliputi orang yang bercakap, manakala kami digunakan jika tidak meliputi orang kedua yang dilawan bercakap ( Arbak Othman, 1989:143).Asraf (1988:7) menyatakan bahawa kami bererti “saya dengan dia” apabila bercakap dengan orang kedua, dan orang yang kita ajak bercakap tidak disertakan. Kita pula beerti “anda dengan saya” atau “anda dengan kami”, dan orang yang kita ajak bercakap disertakan. Bagi Asmah Hj Omar (1993), kami menyisihkan orang kedua, sedangkan kita memasukkan orang kedua.Secara lebih mudah, kami digunakan dengan tidak memasukkan orang yang dilawan bercakap atau orang kedua, manakala kita meliputi penutur, pendengar atau mungkin orang lain. Perbezaannya dapat dilihat pada contoh ayat yang berikut:
(1) Kami berkawan baik sejak kecil.
(2) Kita akan berkawan selamanya.
Ayat “ kami berkawan baik sejak kecil” bermaksud orang kedua tidak ikut serta, tetapi dalam ayat “kita akan berkawan selamanya” orang kedua ikut serta.

Ganti nama diri dalam bahasa istana berbeza dengan ganti nama dalam perbualan seharian masyarakat biasa. Perkataan patik digunakan apabila bercakap dengan orang yang tinggi tarafnya iaitu raja atau kerabat diraja, manakala beta digunakan oleh raja atau kerabat diraja apabila bertitah dengan rakyat. Perkataan tuanku digunakan apabila merujuk kepada diri raja. Selain itu, rakyat akan menggunakan perkataan tuanku apabila rakyat bercakap sesama mereka hal raja atau sultan. Hamba juga merupakan ganti nama diri pertama. Hamba banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat zaman dahulu dan dalam cerita klasik. Hamba merujuk kepada diri sendiri yang bermaksud saya. Perkataan tuan hamba sering digunakan pada zaman dahulu apabila bercakap dengan dengan seseorang seperti “tuan hamba hendak ke mana?”. Dalam hal ini, tuan hamba tidak merujuk kepada ganti diri pertama, tetapi diri kedua.

4.1.2 Kata Ganti Nama Diri Orang Kedua
Ganti nama diri kedua merupakan ganti nama yang digunakan oleh orang yang dilawan bercakap atau pendengar. Ganti nama diri ini digunakan apabila orang yang dilawan bercakap itu berada bersama-sama dengan orang yang bercakap. Ganti nama orang kedua adalah perkataan-perkataan seperti awak, engkau, kalian, anda, kamu, kau, dikau, dan kata singkat mu. Ganti nama diri orang kedua boleh dalam bentuk tunggal dan jamak.

Awak digunakan untuk bercakap dengan orang kedua yang sangat rapat dengan kita seperti kawan karib dan juga digunakan apabila bercakap dengan orang yang baru kita kenal. Awak digunakan untuk diri orang kedua yang sangat rapat hubungannya dengan kita ( Asraf 1998:8). Kata ganti diri ini tidak sesuai digunakan untuk bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita kerana boleh dianggap kasar.

Ganti nama diri engkau juga digunakan untuk menunjukkan keakraban dan kemesraan. Engkau boleh mengalami bentuk singkat menjadi kau, begitu juga dengan kamu menjadi mu yang merujuk kepada jumlah tunggal. Dalam keadaan tertentu, hanya kamu boleh merujuk kepada jumlah jamak, seperti dalam ayat Kamu perlu menghantar kertas jawapan ini sekarang, iaitu percakapan seorang guru kepada pelajar-pelajarnya. Kebiasaannya kata ganti nama engkau dan kamu sering digunakan oleh orang tua kepada orang muda. Sering pula kedua-dua ganti nama ini digunakan oleh orang tua kepada orang muda ( Ahmad Khair Mohd Nor, 2007:39). Misalnya dalam ayat, Engkau/kamu budak yang baik. Engkau digunakan dalam doa bagi menggantikan nama Tuhan dan dalam tulisan, huruf “e” ditulis dengan huruf besar di pangkal kata itu, seperti hanya Engkau tempatku bergantung, kepada Engkau akau berserah.

Kata kau merupakan singkatan daripada kata engkau. Kata kau boleh diletakkan di awal perkataan atau di akhir perkataan dalam penulisan. Kau berada di awal perkataan apabila bercantum dengan kata kerja seperti Jangan kaufikirkan hal itu. Hal ini sama juga dengan kata ganti pertama ku yang bercantum di depan kata kerja. Kau berada di akhir perkataan sama juga bentuknya dengan kata ganti nama pertama ku yang berada dia akhir perkataan iaitu apabila menunjukkan pemilikan seperti Ini bukukau? Selain kau, mu juga merupakan kata singkat. Mu merupakan singkatan daripada kata kamu. Kata mu harus bercantum dengan kata yang menyertainya. Kata mu juga boleh diletakkan di akhir perkataan seperti kata ganti ku dan kau yang membawa maksud pemilikan Inikah bajumu?, penyertaan, misalnya, Kami akan bersamamu ke sana, dan objek kata kerja, Ahmad memaksamu pergi sekarang. Mu juga dapat merujuk kepada tuhan. Dalam penulisan, huruf “m” ditulis dengan huruf besar di pangkal kata itu dan diletakkan tanda sempang, misalnya, Hanya kepada-Mu kumeminta. Daku juga bentuk singkat iaitu singkatan daripada “diri aku” mankala, dikau pula bermakna “diriengkau” atau “dirikau”. Pengunaan daku dan dikau adalah sebagai objek kepada kata sendi atau kata kerja transitif yang diakhiri dengan huruf “n”, Asraf (1989), misalnya Ayahmu teringat akan dikau.

Anda boleh membawa maksud kamu jika dilihat dari sudut pandangan kerana boleh ditukar ganti, seperti dalam ayat Ini beg anda/kamu?, Anda/kamu yang memangilku tadi? Selain itu, anda bersifat tidak peribadi dan tidak dikhususkn kepada seseorang misalnya, Jika anda fakir anda boleh buat, buatlah., dan Anda dilarang berkata-kata. Kata anda juga boleh digunakan apabila orang kedua tidak berhadapan dengan kita, seperti dalam iklan Rawatan ini baik untuk anda., atau dalam surat- menyurat, Anda dijemput hadir ke majlis ini. Anda boleh dalam bentu tunggal dan jamak bergantung pada situasi digunakan dan boleh sigabungkan dengan sekalian membentuk anda sekalian yang membaa maksud jamak.

Ganti nama kalian digunakan untuk merujuk kepada jamak atau yang lebih daripada seorang. Ganti nama ini dapat dianggap berasal daripada “kamu sekalian” lalu kata tersebut mengalami peluluhan hingga menjadi kalian ( Ahmad Khair Mohd Nor, 2007:40). Contohnya, Bilakah kalian akan ke sana?. Selain itu, kalian juga digunakan terhadap orang yang lebih muda atau orang yang lebih rendah status dan kedudukan sosialnya. Misalnya, “ Kalian harus berdisiplin ketika menjalankan tugas,” kata Inspektor polis kepada anggota polis.

4.1.3 Kata Ganti Nama Diri Orang Ketiga
Ganti nama diri ketiga merujuk kepada orang yang dicakapkan seperti dia, beliau, mereka, ia, dan –nya. Perkataan dia, ia, beliau, dan akhiran –nya merupakan ganti nama orang ketiga tunggal, manakala mereka adalah ganti nama orang ketiga jamak. Dia merupakan kata ganti nama yang digunakan untuk merujuk kepada orang yang dicakapkan. Kata ganti nama ini digunakan untuk dir ketiga yang umum, seperti kawan karib, orang yang lebih muda, atau orang yang lebih rendah statusnya. Misalnya, Afiq adik saya. Dia degil., dan Ahmad anak Pak Salleh. Dia baru saja menamatkan pengajiannya.

Ganti nama ia merupakan singkatan daripada kata dia. Kata ganti nama ini boleh bersilih ganti dengan dia tetapi kata ia tidak digunakan dalam lisan. Kata ia hanya digunakan dalam tulisan tidak seprti dia yang boleh digunakan dalam kedua-dua bentuk. Misalnya, Ia/Dia baik sekali. Dalam tulisan, kata ia tidak boleh berada di akhir ayat, tetapi di awal ayat saja. Kata dia hanya boleh berada di belakang ayat. Contohnya, Saya harus mengajak dia diterima sebagai ayat gramatis, berbanding dengan Saya harus mengajak ia. Kata ia tidak boleh digunakan untuk manusia atau merujuk kepada sesuatu benda yang telah diperkatakan sebelumnya, sama ada dalam bentuk tulisan mahupun lisan dan tidak diterima dalam bahasa baku. Kata ia hanya boleh digunakan sebagai kata ganti nama orang. Selain itu, bentuk ianya sering dijumpai dalam penulisan dan ianya bukanlah ganti nama yang baku kerana ia dan nya merupakan dua ganti nama yang tersendiri. Kata ianya merujuk kepada kata nama abstrak dan bentuk tersebut mula muncul dalam tahun 1960-an ( Asmah Hj Omar, 1982: 69).

Ganti nama beliau digunakan untuk rujukan orang yang dihormati dan digunakan dalam konteks rasmi. Kata beliau menunjukkan ciri hormat dan digunakan oleh yang lebih muda dan yang bertaraf lebih rendah kepada orang yang berstatus tinggi. Misalnya, Beliau guru saya., Beliau Perdana Menteri. Beliau tidak boleh digunakan untuk haiwan dan pada orang yang tidak dihormati.. Misalnya, penjenayah itu dibicarakan dan beliau dijatuhi hukuman mati. Kata beliau tidak boleh digunakan dalam ayat tersebut kerana penjenayah bukan orang yang dihormati dan perlu diganti dengan ia atau dia seperti penjenayah itu dibicarakan dan ia/dia dijatuhi hukuman mati

Mereka merupakan kata ganti nama ketiga jamak dan digunakan hanya untuk manusia. Contohnya, “Murid-murid itu kehujanan. Mereka terpaksa meredah hujan kerana terlewat ke sekolah.” Dalam bahasa Melayu, ganti nama mereka tidak boleh digunakan untuk merujuk kepada benda atau konsep jumlah yang banyak. Hal ini berbeza dengan bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, mereka (they) boleh digunakan untuk merujuk benda dan konsep. Selain itu, dalam bahasa Inggeris, mereka juga boleh merujuk kepada binatang tidak seperti dalam bahasa Melayu mereka hanya digunakn untuk manusia. Kata mereka juga tidak boleh digandakan menjadi mereka-mereka kerana mereka sudah membawa pengertian jamak. Nya boleh berfungsi menggantikan ganti nama diri dia atau ia dan diletakkan dikahir kata seolah-olah menjadi akhiran. Misalnya, Buku itu dibaca olehnya. Selain itu, nya juga boleh berfungsi sebagai pemilik, Rumahnya besar dan menunujukkan objek, keretanya itu rosak pada pagi tadi.

4.2 Kata Ganti Nama Tunjuk
Menurut Asmah Hj Omar ( 1986 ), ganti nama penunjuk adalah ganti nama yang dengan jelas menunjuk kepada rujukan berdasarkan ukuran jarak. . Arbak Othman (1985), mengkelaskan sebagai kata nama penunujuk yang membawa maksud perkataan-perkataan yang dipakai bagi menggantikan nama benda yang dirujuk atau yang dirujukkan. Bagi Tatabahasa Dewan ( 2000), kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk itu.. Oleh itu, kata ganti nama tunjuk ialah kata ganti nama yang digunakan atau yang berfungsi untuk menggantikan benda atau tempat yang ditunjuk. Kata ini merujuk pada yang dekat dengan orang yang bercakap, manakala, itu merujuk pada yang jauh. Kata ganti tunjuk ini dan itu yang bertugas sebagai penentu dalam frasa nama tidak boleh diletakkan di hadapan kata nama. Misalnya, ini beg, ini kereta. Selain berfungsi sebagai kata tunjuk, ini dan itu juga dapat berfungsi sebagai subjek ayat, predikat ayat, penutup frasa nama dan objek kata kerja. Misalnya:
(1) Ini/itu rumah panjang. (subjek)
(2) Pen awak ini/itu. (predikat)
(3) Peniaga ini/itu dari Kedah. (penutup frasa nama)
(4) Ahmad menghadiahkan ini/itu kepada Siti. ( objek kata kerja)

Selain ini dan itu, ada kata ganti nama tunjuk yang lain yang digunakan untuk menunjukkan tempat iaitu sini (tempat yang dekat), situ (tempat yang agak jauh), dan sana (tempat yang jauh). Golongan sini, situ, dan sana sebenarnya ialah kata nama yang berfungsi sebagai adverba bersama-sama kata depan di, dari, dan ke ( Liaw Yock Fang & Abdullah Hassan, 1994: 23). Contoh penggunaannya ialah seperti Tempat awak di sini., Mereka ke sana tadi., Rumah saya jauh dari pekan. Selain itu, kata begini, begitu, dan demikian juga berfungsi sebagai kata ganti nama tunjuk yang digunakan untuk menunjukan perkara atau hal. Kata begini untuk menunjukkan yang dekat, kata begitu digunakan untuk menunujukkan yang jauh, dan kata demikian untuk menunjukkan yang dekat dan yang jauh. Misalnya:
(1) Saya tidak suka orang begini.
(2) Jangan buat begitu.
(3) Dia menegaskan demikian.

4.3 Kata Ganti Nama Tanya
Liaw Yock Fang & Abdullah Hassan (1994 :18). dalam bukunya Nahu Melayu Moden, menyatakan ada empat kata ganti nama tanya iaitu apa, siapa, mana, dan berapa. Menurut Tatabahasa Dewan ( 2000), kata ganti nama diri tanya ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya. Tatabahasa Dewan ( 2000) menyatakan ada tiga kata ganti nama diri tanya iaitu, apa ( merujuk kepada benda atau perkara), siapa (merujuk kepada orang), mana (merujuk kepada benda atau orang). Bagi Ahmad Khair Mohd Nor ( 2007), menyatakan bahawa kata ganti nama tanya sebagai kata yang menggantikan kata nama dalam pertanyaan dan menyenaraikan siapa, apa, berapa, mana, di mana, ke mana, dari mana, bagaimana, mengapa, kenapa, dan bila sebgai kata ganti nama tanya.

Oleh itu, kata ganti nama tanya ialah perkataan-perkataan yang digunakan untuk menggantikan kata nama untuk pertanyaan dalam ayat tanya iaitu apa, siapa, berapa, mana, di mana, ke mana, dari mana, bagaimana, mengapa, dan bila. Kata ganti nama tanya sering dicantumkan dengan partikel –kah. Kata tanya yang dilekati partikel –kah perlu berada di depan ayat. Misalnya, Apakah di dalam peti itu?. Ayat menjadi tidak gramatis sekiranya kata tanya yang dilekati partikel –kah diletakkan di hujung ayat. Misalnya, Di dalam peti itu apakah?. Hal ini berbeza dengan kata tanya kerana kata tanya merupakan kata yang digunakan untuk mengetahui sesuatu maklumat dan untuk mendapatkan jawapan serta digunakan untuk menerbitkan ayat tanya tetapi tidak untuk menggantikan kata ganti nama diri.

4.4 Kata Ganti Nama Tak Tentu

Kata ganti tak tentu ialah perkataan-perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama benda, nama orang, dan nama tempat yang tidak dapat disebut dengan tepat. Antara kata ganti tak tentu yang terpenting ialah apa (bagi benda), siapa (bagi orang), mana (bagi tempat) dan juga kata nama orang (untuk orang yang tak tentu atau tidak dikenali). ( Liaw Yock Fang & Abdullah Hassan, 1994:20). Asmah Hj Omar (1986) tidak mengakui adanya kata ganti tak tentu. Menurutnya, kata ganti tak tentu sebenarnya adalah kata ganti tanya yang sudah digugurkan cirri pertanyaanya dalam ayat berlapis. Menurut Ahmad Khair (2007), kata ganti nama tak tentu merujuk kepada sesuatu atau seseorang secara tidak tentu iaitu wujud daripada kata tanya yang berulang seperti siapa-siapa, bila-bila, mana-mana, apa-apa, dan sesuatu. Dalam Tatabahasa Dewan (2000), kata apa-apa, siapa-siapa, dan mana-mana adalah termasuk dalam golongan kata ganti nama diri tanya. Oleh itu, jika dilihat daripada semua pandangan, kata ganti nama tak tentu merupakan kata ganti yang merujuk kepada sesuatu benda atau perkara dan juga seseorang dengan tidak tentu. Menurut Za’ba ( 1965 ), bila dan bagaimana juga digolongkan ke dalam kata ganti umum ( kata ganti nama tak tentu ). Kata siapa, apa, bila dan mana tidak boleh digunakan sebagai kata ganti nama tak tentu kerana boleh membawa maksud kata tanya.

Oleh itu, kata yang sepatutunya ialah kata tanya yang digandakan iaitu apa-apa, siapa-siapa,mana-mana, dan bila-bila serta kata sesuatu juga merupakan kata ganti nama tak tentu.. Apa-apa digunakan untuk menggantikan nama benda atau perkara tidak tentu seperti, Saya tidak berkata apa-apa. Siapa-siapa atau sesiapa digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu seperti dalam ayat Saya tidak berpihak kepada sesiapa/siapa-siapa. Mana-mana digunakan untuk menggantikan nama tempat atau nama benda yang tidak tentu seperti, Saya akan pergi ke mana-mana sahaja apabila berasa bosan. Bila-bila digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu, contohnya, Awak boleh menghubungi saya bila-bila sahaja. Kata sesuatu digunakan untuk menggantikan hal atau haiwan bagi membawa maksud apa-apa seperti dalam ayat Aku sedang memikirkan sesuatu.

4.0 Kesalahan
Kesalahan yang paling ketara dalam kata ganti nama diri adalah dalam penggunaan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Dalam kata ganti nama diri pertama, ku sering dieja secara tidak betul dalm penulisan. Sebagai contoh, Buku itu ku beli tadi. Ku sepatutnya dieja secara bercantum seperti Buku itu kubeli tadi. Selain itu, kami dan kita juga digunakn tidak mengikut tempatnya. Misalnya, kami akan bersahabat selamanya dan kami jangan putuskan ikatan sahabat ini. Penggunaan kami dalam ayat diatas adalah salah kerana kami digunakan apabila orang yang dilawan bercakap hadir bersama-sama dan tidak memasukkan orang kedua dalam perbualan sedangkan dalam ayat di atas memasukkan orang kedua. Kami perlu diganti dengan kita iaitu, kita akan bersahabat selamanya dan kita jangan putuskan ikatan sahabat ini..

Selain itu, penggunaan awak juga digunakan pada bukan tempatnya tetapi tidak nampak ketara. Sebagai contoh, Awak hendak ke mana?.tanya Ali kepada mak cik yang melintas jalan. Penggunaan awak dalam penggunaan ayat di atas tidak sesuai kerana dianggap kasar. Awak digunakan untuk bercakap dengan kawan karib dan orang yang baru dikenali.

Dalam kata ganti nama diri ketiga, beliau sering digunakan sewenag-wenangnya. Beliau digunakan pada tempat yang tidak sepatutnya iaitu pada orang yang tidak dihormati. Contohnya, Penjenayah itu dibicarakan dan beliau dijatuhi hukuman mati. Beliau tidak boleh digunakan untuk orang yang tidak dihormati dan haiwan. Dalam ayat di atas, penjenayah bukanlah orang yang dihormati. Oleh itu, beliau tidak boleh digunakan dan sepatutnya digantikan dengan dia atau ia menjadikan Penjenayah itu dibicarakan dan dia/ia dijatuhi hukuman mati. Kata ganti nama ia digunakan untuk perkara atau benda dan haiwan adalah salah dan tidak boleh digunakan. Misalnya, Rumah itu rumah penjang. Iia terkenal di Sarawak. Penggunaan ia dalam ayat adalah salah kerana ia digunakan untuk merujuk kepada benda atau perkara yang diperkatakan sebelumnya iaitu rumah. Perkataan rumah perlu digantikan dengan rumah iaitu, Rumah itu rumah panjang. Rumah itu terkenal di Sarawak.

5.0 Kesimpulan
Kata ganti nama adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan tempat kata nama atau kata sebagai pengganti kepada sesuatu kata nama. Kata ganti nama dibahagikan kepada empat jenis iaitu kata ganti nama diri orang, kata ganti nama diri tanya, kata ganti nama tunjuk, dan kata ganti nama tak tentu. Kata ganti nama diri orang pertama merupakan kata ganti bagi orang yang bercakap iaitu, saya, aku, hamba, patik, beta, ku, daku, kami, dan kita Kata ganti nama diri orang kedua merupakan kata ganti bagi orang yang berlawan bercakap iaitu awak, anda, engkau, kau,dikau, kamu, mu, dan kalian. Bagi kata ganti nama tunjuk pula adalah kata ganti nama yang digunakan atau yang berfungsi untuk menggantikan benda atau tempat yang ditunjuk iaitu ini ( menunjuk pada yang dekat), itu (menunjuk kepada yang jauh), sini ( menunjuk tempat yang dekat ), situ ( menunjuk tempat yang agak jauh ), dan sana ( menunjuk tempat yang jauh ). Kata ganti nama tanya ialah perkataan-perkataan yang digunakan untuk menggantikan kata nama untuk pertanyaan dalam ayat tanya iaitu apa, siapa, berapa, mana, di mana, ke mana, dari mana, bagaimana, mengapa, dan bila. Kata ganti tanya sering dilekatkan partikel –kah seperti siapakah, apakah, dan manakah. Kata ganti nama tak tentu merupakan kata ganti yang merujuk kepada sesuatu benda atau perkara dan juga seseorang dengan tidak tentu iaitu apa-apa, siapa-siapa, apa-apa, mana-mana, dan sesuatu.


0 comments: